Albanian Arabic Bulgarian Croatian English French German Greek Italian Japanese Macedonian Norwegian Portuguese Serbian Slovenian Swedish Turkish
Kushtet e Islamit

Kushtet e Islamit (4)

Haxhi

Written by

Dhe 01, 2013

Haxhxhi është detyra e pestë kryesore islame, e cila përbëhet nga: 
veshja e ihramit - nijjeti; 
rrotullimi rreth Qabes - tavafi; 
ecja e shpejtë ndërmjet Safasë dhe Merves- sa'ji; 
qëndrimi në Arafat - vukufi dhe 
ritet tjera të haxhxhit. 

Published in Kushtet e Islamit

Agjërimi

Written by

Dhe 01, 2013

Agjërimi është bërë obligim në vitin e dytë hixhrij, me këtë ajet kur'anor: "O ju që besuat, agjërimi u është bërë obligim sikurse që ishte obligim edhe i atyre që ishin para jush, kështu që të bëheni të devotshëm. (jeni të obliguar për) Ditë të caktuara, e kush është i sëmurë prej jush ose është në udhëtim (e nuk agjëroi), atëherë ai (le të agjërojë) më vonë aq ditë. E ata që i rëndon ai (nuk mund të agjërojnë), janë të obliguar për kompenzim, ushqim (ditor), i një të varfëri ai që nga vullneti jep më tepër, ajo është aqë më mirë për te. Mirëpo, po që se dini, agjërimi është më i mirë për ju."(El Bekare, 183-184) 

Published in Kushtet e Islamit

Namazi

Written by

Dhe 01, 2013

Rëndësia e këtij obligimi islam në veçanti theksohet në më se njëqind ajete kur'anore, sepse namazi është vërtetim dhe manifestim i besimit të vërtetë - imanit. 

Published in Kushtet e Islamit

Shehadeti

Written by

Dhe 01, 2013

"Esh'hedu en la ilahe il-lall-llah ve esh'hedu enne Muhammeden abduhu ve resuluhu - Besoj dhe deklaroj se ekziston vetëm një Zot - All-llahu dhe se Muhammedi është rob dhe i dërguar i Tij ". 

Published in Kushtet e Islamit

Reklama e juaj