Shoqata ndihmoni te Varferit

ANËTARSIA. 2020

Antarsia e FMMZ-es per vitin 2020 

Nr  Emri  Mbiemri  Shteti  Pagesa 
1  Argjend  Ademi  Zvicer  1200.-frz 
2  Gzim  Ademi  Zvicer  500.-frz 
3  Imrzat  Asipi  Zvicer  1800.-frz 
4  Ganimete  Bediji  Zvicer  120.-frz 
5  Ismail  Selmani  Zvicer  100.-frz 
6  Irfan  Ljoki  Zvicer  100.-frz 
7  Rahim  Ljoki  Zvicer  20.-frz 
8  Afije  Shabani  Zvicer  120.-frz 
9  Aferdita  Tmava  Zvicer  500.-frz 
10  Zeneti  Xhemaili  Zvicer  250.-frz 
11  Moter  Anonym  Zvicer  200.-frz 
12  Alisha  Osmani  Zvicer  100.-frz 
         

 

LINQET E RRJETEVE SOCIALE - Facebook Ndihmoni Të Varferit