Shoqata ndihmoni te Varferit

006. EL EN’AM

Surja 6:  El En’am (mekase) 165 ajete Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshiruesit! Lavdia e plotë i qoftë vetëm Allahut, që krijoi qiejt dhe Tokën, vendosi errësirat e dritën. Megjithatë, mohuesit … Read More

005. EL MAIDE

Surja 5 – El maideh (Sure medinase) 120 ajete   Me emrin e Allahut, të Mëshirshmit, Mëshiruesit! 1. O ju që keni besuar! Plotësoni detyrimet! Bagëtitë janë të lejuara për … Read More

003. AL IMRAN

Surja 3 – Al Imran (Sure medinase) 200 ajete     Me emrin e Allahut, të Mëshirshmit, Mëshiruesit! Elif, Lam, Mim Allahu është Një! Nuk ka zot tjetër përveç Tij. … Read More

002. EL BEKARE

Me emrin e Allahut, të Mëshirshmit, Mëshiruesit!   Elif, Lâm, Mîm. Ky është Libri! Në të nuk ka dyshime. (Ai është) Udhëzues për të devotshmit, të cilët e besojnë të fshehtën, e … Read More

001- EL FATIHA

Surja – El Fatiha (mekase) 7 ajete 1.  Me emrin e Allahut, të Mëshirshmit, Mëshiruesit! 2.  Lavdia i takon plotësisht dhe vetëm Allahut, Zotit të botëve, 3.  Të Mëshirshmit, Mëshiruesit, … Read More

LINQET E RRJETEVE SOCIALE - Facebook Ndihmoni Të Varferit