Shoqata ndihmoni te Varferit

RRETH NESH

FONDACIONI MOTRAVE MUSLIMANE ZVICËR

E-mail:info@ndihmonitevarferit.com

Programi i Shoqatës:

Me Emrin e All llahut Mëshiruesit Mëshirëplotit.

Kjo shoqatë u krijua vetëm e vetëm për ti dalë në ndihmë skamnorëve dhe jetimëve duke parë gjendjen e tmeruashme në vendlindjet tona vendosëm që me ndihmën tuaj motra dhe ju vëllezër tju dalim në ndihmë këtyre familjeve.

-Moto e kësaj Shoqate është: Ti gëzojmë të varfërit dhe Jetimët

 

-Emri i Shoqatës :Fondacioni i motrave muslimane Zvicër

 

-Selia e kësaj Shoqate është në Bellach – Solothurn- Zvicër

-Qëllimi i kësaj shoqate është edhe tubimi I ( teshave të vjetra ) të përdorura,

Si dhe dërgimi i tyre në vendet ku ka nevojë.

-Baskpunimi me Motrat Muslimane këtu si dhe jasht zvicrës

-Takimi me Motrat Muslimane bëhet nëpërmjet tubimeve nëpër Xhamia për informim.

kontakt me FMMZ-ën mund të bëni me e-mail adresën si ma poshtë :

 

Email : info@ndihmonitevarferit.com

 

Në fund do ta citojm nji ajet Kuranor ku folet për VARFËRIN Allahu ju shpërbleftë .

Të drejtohem ty motra ime muslimane!

BISMIL LAHIRR RRAHMANIRR RRAHIM

Me Emrin e All-llahut Mëshiruesit Mëshirëbërësit

KESHILLË,VËREJTJE,POROSI,KËRKESË??!!!

KUR AN: (Ata të cilët bëjn kopraci me atë që nga të mirat e veta ju dha Allahu,të mos mendojnë kursesi se ajo është në dobi të tyre.Jo ajo është në dëm të tyre.Ajo e mirë me çka bënë kopraci ,në ditën e kijametit dotë ju mbështillet në qafën e tyre). Eli Imran 180.

Ashtu siç e ke amanet shpirtin,që nuk do të qëndroj në trupin tënd gjithmon,ashtu dhe pasurin e ke amanet,se dhe ajo e ka fundin e vetë.Është pik pyetje dhe se si dimë për ta shfrytëzuar dhe si e ku duhet për ta harxhuar.!

Të pyes: A të lagë shiu dhe bora,kur ti dhe unë jemi me kulm mbi kokë?A të mërdhihet dora dhe këmba ,kur ti dhe unë jemi të veshur?A të kërset lukthi,kur je e uritur,atë dobësohet zemra kur e sheh femijën duke qarë,e ska çfar me ngrën,,atë rrjedhin lotët me vrull nga dhembja dhe vaji bonjakun(jetimin) kur eshohim pa libër në dorë nuk din çka të bejë,vetëm din të lotoj ,dhe krijuesin ta përkujtoj!

Ju bëj Apel të gjitha motrave muslimane që ti bashkojmë duart,të bëjmë një dorë të fortë e cila mund ta zhduk leht derën e varfëris sepse ajo ësht der e hekurt shumë e rëndë që vetëm një dorë smund ta çelë.

Tju ndihmojmë skamnorëve sepse dhe ne jemi ummeti MUHAMMED MUSTAFAS gjysma jemi ne dhe gjysma janë bijt dhe bijat tona!

All llahu e shpërbleftë ç`do kënd që afron sëpaku çmimin e një Hurme.! Esselamun Alejkum ve rahmetull llahi ve berekatuhu

STATUTEN – Statuti

I. ZWECK DES VEREINS

Art. 1 Die ” Stiftung der Muslimischen Schwestern schweiz“

Grederstrasse 30

4512 Bellach

II. VEREINSTÄTIGKEIT

Art. 2

Die Tätigkeiten des Vereins; besteht hauptsächlich darin, denn armen Familien in diversen Ländern zu unterstützen.

Art. 3

Der Verein Organisiert zusätzlich Versammlungen in diversen Ortschaften.

III. MITGLIEDSCHAFT, BEITRAG, Finanzierung

Art. 4 Der Verein besteht aus:

a) Aktivmitgliedern

b) Freimitgliedern

c) Passivmitgliedern

Art. 5 Aktivmitglieder

Auf Antrag können natürliche Personen Aktivmitglieder werden.

Die Mitgliederbeiträge für Aktivmitglieder betragen pro Jahr CHF.120,- Die Höhe der Beiträge werden jährlich von der Generalversammlung, auf Antrag des Vorstandes, festgesetzt.

Die Verpflichtungen für das laufende Vereinsjahr müssen erfüllt werden.

Mitglieder, welche die Interessen des Vereins schädigen, können an einer Versammlung mit Zweidrittelmehrheit der anwesenden Stimmberechtigten ausgeschlossen werden. Die betroffenen Mitglieder sind vorgängig anzuhören und von den Sanktionen in Kenntnis zu setzen.

Art. 6 Freimitglieder

Zum Freimitglied kann auf Antrag des Vorstandes ernannt werden, wer sich um den Verein verdient gemacht hat. Aktivmitglieder werden nach 18

jähriger Vereinstätigkeit zu Freimitgliedern ernannt.

Freimitglieder sind beitragsfrei.

Art. 8 Passivmitglieder

Passivmitglieder können natürliche und juristische Personen sein. Sie unterstützen den Verein finanziell. Die Mitgliedschaft erlischt, wenn der Jahresbeitrag nicht bezahlt wird. Sie haben kein Stimm- und Wahlrecht.

Die Höhe des Passivmitgliederbeitrags wird jährlich von der General-versammlung, auf Antrag des Vorstandes, festgesetzt.

Art. 9 Für die Verbindlichkeiten des Vereins haftet nur das Vereinsvermögen. Jede persönliche Haftung des Vereinsmitglieds ist ausgeschlossen.

Art. 10 Der Austritt kann jederzeit schriftlich auf Ende des Vereinsjahres erfolgen,

IV. RECHTE UND PFLICHTEN DER MITGLIEDER

Art. 11 Aktiv-, Frei- und Ehrenmitglieder geniessen die gleichen Rechte und sind stimm- und wahlberechtigt. Es besteht keine Spielverpflichtung.

V. ORGANISATION

Art.12 1) Generalversammlung

2) Mitgliederversammlung

3) Vorstand

4) Revisoren

Art. 13 Die ordentliche Generalversammlung findet einmal jährlich im ersten Quartal statt. Sie wird vom Vorstand einberufen und behandelt die folgenden Geschäfte:

1. Begrüssung

2. Protokoll der letzten GV

3. Jahresbericht des Präsidenten/der Präsidenten

4. Jahresberichte (übrige)

5. Jahresrechnung

6. Genehmigung des Budgets

7. Ehrungen

8. Verschiedenes

Art. 14 Eine ausserordentliche GV ist auf Verlangen von 1/5 der Aktivmitglieder einzuberufen.

Der Vorstand kann von sich aus eine ausserordentliche GV einberufen.

Art. 15 Die Einladung zur GV oder Mitgliederversammlung erfolgt nur durch briefliche Zustellung. Die Einladung sollte den Mitgliedern mindestens 14

Tage im voraus zugestellt werden.

Anträge der Mitglieder müssen mindestens 10 Tage vor der Generalversammlung schriftlich beim Vorstand eingereicht werden.

Art. 16 Bei Wahlen und Abstimmungen entscheidet das relative Mehr. Der Vorsitzende gibt den Stichentscheid.

Art. 17 Der Vorstand besteht aus mindestens „3“ Mitgliedern. Mit Ausnahme des Präsidenten und des Kassiers konstituiert sich der Vorstand selbst.

Art. 18 Der Vorstand vertritt den Verein nach Aussen. Die drei Unterschriftsberech- tigten Präsident, Vizepräsident und Kassier zeichnen kollektiv zu zweien.

Art. 19 Die Revisoren prüfen die Rechnung des Vereins und allfällige Spezialfonds. Sie erstatten Bericht zuhanden der Versammlung und stellen Antrag.

 

VIII. ÜBERGANGS- UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Art. 20 Die Statuten oder einzelne Artikel können durch die Generalversammlung auf Antrag mit 2/3 Mehrheit geändert oder revidiert werden.

Art. 21 Die Auflösung des Vereins kann nur an einer ordentlichen oder ausserordentlichen GV mit einer Mehrheit von 4/5 der anwesenden Stimmberechtigten beschlossen werden.

Art. 22 Sollte der Verein aufgelöst werden, wird der Reichten der Organisation an einer Humanitären Hilfsorganisationen gehen.

Art 23 Diese Statuten sind an der GV vom 06.07.2009 genehmigt worden.

Für den Vorstand der „Stiftung der Muslimischen Schwestern schweiz“

„Fondacioni Motrave Muslimane Zvicër

LINQET E RRJETEVE SOCIALE - Facebook Ndihmoni Të Varferit